Līgumi par atkritumu izvešanu

Auces novada pašvaldības policijā ir saņemts to mājsaimniecību saraksts, kuru īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs nav noslēdzis līgumu ar SIA “Auces Komunālie pakalpojumi”  par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Pašvaldības policijas darbinieki veic šo mājsaimniecību apsekošanu, lai vienotos par līgumu noslēgšanas termiņiem.

Minēto līgumu noslēgšana par  par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma noteikta 2017.gada 22.februārī pieņemto pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā

8.punktā: Ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Tam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus.

9.2.punktā: Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas īpašumā vai lietošanā, noslēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu savākšanu.

Par saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.