PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI

Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” 2. Pielikumā “Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus” noteikts, ka no 2020. gada 7. februāra mājputnu īpašniekam vai turētājam jānodrošina šādu prasību ievērošanu:

  • Mājputnus jātur slēgtās telpās, lai nepieļautu kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve ar pamatiem vai bez tiem, kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Tā var būt slēgta nojume vai ar smalku sietu norobežota telpa, ko sedz drošs, ūdensizturīgs jumts;
  • Aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
  • Aizliegta dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni;
  • Mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
  • Aizliegts mājputnus izlaist medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
  • Darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

Par minēto noteikumu neievērošanu personai var piemērot administratīvo sodu, kāds noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.panta pirmajā daļā – fiziskām personām līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 700 EUR.