Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā

Visbiežāk sastopami smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumi, kas saistīti ar smēķēšanu publisko pasākumu norises teritorijās (piemēram, brīvdabas estrādes, sporta laukumi) ārpus īpaši smēķēšanai norādītām vietām.

Tāpat jāatgādina, ka nepilngadīgām personām vispār nav atļauts smēķēt, neatkarīgi no to atrašanās vietas (arī vietās, kur smēķēt atļauts pilngadīgajiem).

Tā kā Auces novads atrodas pierobežā, tad palaikam cilvēkiem rodas problēmas par tādām cigaretēm, uz kuru iepakojuma nav Latvijas Republikas akcīzes uzlīmes. Atbildība paredzēta ne tikai par šādu cigarešu tirgošanu, bet arī par glabāšanu un pārvietošanu (pārnešanu un pārvešanu).

 

„Izvilkumi” no dažādiem normatīviem dokumentiem

Aizliegts smēķēt šādās vietās:

 • izglītības un audzināšanas iestādēs un tām lietošanā nodotajās teritorijās;
 • tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības;
 • sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs un uz peroniem;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;
 • uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst;
 • publiskās ēkās, būvēs un telpās (koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c;
 • sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 • bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
 • parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;  
 • jebkurā vietā citas personas klātbūtnē, ja cita persona pret to iebilst;
 • bērna klātbūtnē.

Par kādu no augstāk minēto smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu var uzlikt naudas sodu līdz EUR 15,00.

 

 • Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (neatkarīgi no smēķēšanas vietas) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 15,00 Ls, vai arī nepilngadīgo vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj – uzliek naudas sodu līdz EUR 25,00. 
 • Par cigarešu bez Latvijas akcīzes markas uzlīmēm iegādi, realizāciju, uzglabāšanu vai pārvietošanu (pārvadāšanu) fiziskām personām piemēro naudas sodu no EUR 70,00 līdz 700,00 Ls, konfiscējot preces un to pārvietošanai izmantotos transporta līdzekļus. 
 • Par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 140,00

 

Normatīvie akti

Likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 

Auces novada Saistošie noteikumi (28.07.2010.) Nr. 23  “Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi”