Namīpašniekiem Auces novadā

 

Auces novada Saistošie noteikumi nosaka pienākumus nekustamo īpašumu īpašniekiem ne tikai par paša īpašuma, bet arī tam piegulošās teritorijas uzkopšanu. Šajā lapā atgādinājums par tiem pienākumiem, kuri visbiežāk netiek ievēroti.

 

Nekustamā īpašuma teritorijā:

 • Zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm;
 • Nedrīkst pieļaut atkritumu un būvgružu uzkrāšanos;
 • Īpašumā esošie koki un krūmi nedrīkst traucēt gājēju un transporta pārvietošanos;
 • Nodrošināt minimālo koku un krūmu attālumu līdz īpašuma robežām, lai netraucētu kaimiņus;
 • Uzturēt kārtībā žogus un to vārtus, nojaukt bojātus žogus;

 

Īpašumam piegulošā teritorijā (gājēju ietves, zālāji, grāvji):

 • Pļaut zāli;
 • Tīrīt gājēju ietvi (ziemā tīrīt sniegu);
 • Savākt atkritumus;

 

Ēku un būvju īpašniekiem

 • Neapdzīvotām (neizmantotām) ēkām noslēdz vai aizmūrē ieejas un logus, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu ēkā;
 • Nepieļaut atsevišķu būvelementu nokrišanu publiskajā ārtelpā;
 • Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, būve jānojauc Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā;
 • Aizliegts žāvēt veļu uz ēkas fasādēm, kā arī uz balkona vai lodžijas tādā veidā, ka šī veļa ir redzama garāmgājējiem;
 • Aizliegts izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu savākšanai un glabāšanai;

 

 

Ēku numuru un nosaukumu plāksnesIzveidot un uzturēt ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes;

 

Ēkas numura plāksnes izmēri ir: platums 20 cm, augstums 30 cm;
Uz ēkas numura plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas numura plāksnes ir pieļaujams norādīt nekustamā īpašuma īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu vai aizvietot ar uzrakstu „Privātīpašums”.

 

Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksnes izmēri ir: platums 60 cm, augstums 17 cm.
Uz nekustamā īpašuma un mājas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts nekustamā īpašuma vai mājas nosaukums.

 

Plāksne novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas fasādes plāksne izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes, uz žoga ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes.

 

 • Par neesošu plāksni vai noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai – divi mēneši. Nenovērsta pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no Ls 5,00 līdz Ls 50,00;

 

 • Pārejas periods (divi gadi) līdz 2014.gada 25.janvārim attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām  plāksnēm, kas ir izvietotas pie nekustamajiem īpašumiem.

 

 

Atkritumu apsaimniekošana

 

 • Nodrošināt pašiem atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu uz īpaši iekārtotiem atkritumu savākšanas laukumiem, pārstrādes vai noglabāšanas vietām (ar savu transportu vai par maksu izmantot atkritumu pārvadāšanas organizācijas pakalpojumus);

 

 • Dzīvokļu īpašniekam vai lietotājam, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dzīvokļa pārņemšanas īpašumā vai lietošanā, jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju vai daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju, par sadzīves atkritumu savākšanu.

 

Aizliegts:

 • novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

 

 • ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;