Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Līdz ar izmaiņām daudzos normatīvajos aktos, sākot ar 2020.gada 1.jūliju stājas spēkā izmaiņas arī Auces novada Saistošajos noteikumos Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”.

No 2020.gada 1.jūlija katrā likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļauta nodaļa par to, kāda ir administratīvā atbildība par konkrētā normatīvā akta prasību nepildīšanu, kā arī par to, kuras iestādes ir pilnvarotas veikt lietvedības procesu un pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. Izņēmums ir iepriekš minētie Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā, kuru IX.nodaļa – Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu, ir tukša.

Tas ir tādēļ, ka atbildība par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu ir jau noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likuma IX.nodaļā Administratīvie pārkāpumi atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā.