Notikumi 2018.gada aprīlī

3.aprīlī iepriekš uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, jo nepilngadīgais bērns atradās alkohola reibumā.

5.aprīlī plkst. 10.30 saņemta informācija par to, ka Aucē, Kaļķu ielā uz braucamās daļas guļ vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta dzīvesvietā un par pārkāpumu uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc atskurbšanas personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

5.aprīlī plkst. 11.55 saņemta informācija par notiekošo konfliktu Zemgales ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā neviena persona netika sastapta. Konfliktā iesaistītās personas tika sastaptas Bēnes ielā. Sarunā pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka konflikta iemesls ir divu personu strīds par naudu, ko vajadzētu saņemt par pārdoto malku, kā arī tas, ka viena persona otrai nav iedevusi iedzert alu.

5.aprīlī novada administrācija saņēma informāciju no Valsts vides dienesta par to, ka vairākās vietās Auces pilsētā īpašumu teritorijās atrodas dažādi atkritumi. Informācija iesūtīta izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja norādīto teritoriju īpašniekus, sastādīja pārbaudes aktus un noteica termiņu īpašuma teritoriju sakārtošanai.

9.aprīlī plkst. 11.42 pašvaldības policijā saņemta informācija, ka sakarā ar Raiņa ielā, Aucē, notiekošo ugunsgrēku nepieciešams organizēt transporta satiksmi, lai apbrauktu slēgto ielas posmu. Uz norādītajām vietām izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un līdz plkst.14.05  transporta līdzekļu vadītājiem deva norādījumus , kā apbraukt ugunsgrēka vietu. 

12.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnē par nekustamā īpašuma  teritorijas nesakārtošanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

12.aprīlī pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem apsekoja vietu Vītiņu pagastā, kur, pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas, atrodas nesprāguši sprādzienbīstami priekšmeti.

13.aprīlī plkst. 16.15 saņemta informācija par konfliktu Rūpniecības ielā, Bēnē. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka konflikts noticis starp viena ģimenes locekļiem un konflikta dalībnieki jau izsaukuši Valsts policijas darbiniekus. Ar konflikta vietā sastaptajām personām tika veiktas pārrunas.

13.aprīli plkst. 18.00 saņemta informācija par konfliktu Stacijas ielā, Aucē. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet sastaptās personas apgalvoja, ka starp tām nav nekādu domstarpību.

16.aprīlī sastādīts nekustamā īpašuma apsekošanas akts un uzsākta administratīvā lietvedība par pašvaldības saistošo noteikumu prasību neievērošanu – nekustamā īpašuma nekopšanu Dārza ielā, Vītiņos.

18.aprīlī plkst.12.30 saņemta informācija par to, ka kāda persona nokļuvusi Vecauces pils parka dīķi. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka dīķī nokļuvusi kāda cienījama vecuma persona. Aculiecinieki izsaukuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kas cietušo personu nogādāja ārstniecības iestādē.

20.aprīli saņemts iesniegums no pašvaldības iestādes vadītāja par to, ka kāda persona pēc tam, kad saņēmusi sev netīkamu iestādes atbildi, ar aizvainojošiem vārdiem apsaukājusi iestādes darbiniekus un traucējusi iestādes darbu. Pamatojoties uz saņemto informāciju, par personas rīcību uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

21.aprīlī saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā, kurā neviens nedzīvo, bez aprūpes pamesti suņi. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā mājsaimniecībā un konstatēja, ka informācija ir patiesa, kā arī sāka apzināt iespējas, kas varētu parūpēties par suņiem.

21.aprīlī plkst. 14.10 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja personu Raiņa ielā, Aucē, kura bija ievērojamā alkohola reibumā. Tika noskaidrota vīrieša personība un nogādāts dzīves vietā Vītiņu pagastā.

21.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā par nekustamā īpašuma  teritorijas nesakārtošanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

21.aprīlī izteikti brīdinājumi 3 personām Bēnes pagastā par to, ka nav noslēgts pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētais līgums ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu no īpašuma. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

21.aprīlī izteikti brīdinājumi 2 personām Bēnes pagastā par to, ka pie īpašuma nav izvietota pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā īpašuma nosaukuma plāksne. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

21.aprīlī plkst. 16.44 saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, bērni spēlējas ar bumbu daudzdzīvokļu mājas tuvumā un traucējot mājas iedzīvotājiem. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa. Informācijas sniedzēja bija vēlējusies palikt anonīma.

23.aprīlī tika pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu par suņu pamešanu bez aprūpes mājsaimniecībā Bēnes pagastā.

24.aprīlī pašvaldības policijas darbinieki kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja kādu īpašumu Bēnē, Tirgus ielā, kurā patvarīgi iemitinājušās divas nepiederošas personas. Personām tika izteikts brīdinājums un noteikts laiks, kādā jāatbrīvo īpašums.

24.aprīlī tika pieņemts lēmums par administratīvās lietvedības uzsākšanu par nekustamā īpašuma Bēnē, Tirgus ielā, teritorijas nesakārtošanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

25.aprīlī plkst. 12.45 saņemta informācija no Valsts policijas par to, ka Vītiņu pagastā kādas mājsaimniecības tuvumā klejo suņi un apdraud cilvēkus uz tuvējā ceļa. Uz norādīto mājsaimniecību izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka mājsaimniecībā ir seši suņi no kuriem tikai viens ir piesiets. Papildus tam neviens no suņiem nav ne vakcinēts, ne arī reģistrēts, kā to nosaka normatīvie akti. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.aprīlī plkst. 17.30 saņemta informācija par to, ka Aucē, kādas Raiņa ielas mājas pagalmā guļ vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka minētā persona ir tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu – nespēja ne pastāvīgi nostāvēt, ne arī orientējās notiekošajā. Ar citu cilvēku palīdzību tika noskaidrota iereibušā vīrieša personība un dzīvesvieta. Persona tika nogādāta dzīvesvietā un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

26.aprīlī nosūtīti brīdinājumi 6 fiziskām personām par to, ka nav noslēgts pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētais līgums ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu no īpašuma Īles un Lielauces pagastos. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

26.aprīlī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, lai noskaidrotu personas, kuras izgāzušas atkritumus citai personai piederoša īpašuma teritorijā Vītiņu pagastā. Administratīvā atbildība par šo pārkāpumu paredzēta Auces novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”. 

26.aprīlī plkst. 17.25 izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

27.aprīlī plkst. 10.23 saņemta informācija par to, ka Bēnes vidusskolas teritorijā atrodas nepiederošas personas. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar personām, kuras atradās skolas teritorijā.

27.aprīlī plkst. 11.35 saņemta informācija par to, ka Aucē, Kapsētas ielā uz zemes guļ vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka gulošā persona ir tādā alkohola reibumā, ka nespēj patstāvīgi nostāvēt un pārvietoties. Persona tika nogādāta dzīves vietā un uzsākta administratīvā lietvedība par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.aprīlī plkst. 11.50 saņemta informācija par to, ka vairākas nepilngadīgas personas atrodas Auces vidusskolas telpās, iespējams, alkohola reibumā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā ar alkometru, informācija tika apstiprināta. Tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par nepilngadīgas personas atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē un bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. 

27.aprīlī iepriekš sāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā vienai personai Aucē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.