Par pirotehnisko izstrādājumu lietošanas ierobežojumiem

Tuvojoties Ziemassvētkiem un gada nogalei aizvien biežāk publiskajās vietās dzirdami dažāda veida pirotehnikas radītie trokšņi. Lai neradītu draudus tuvumā esošiem cilvēkiem un īpašumiem, kā arī netraucētu apkārtējo mieru, par ko var piemērot administratīvo atbildību, ieteicams iepazīties ar normatīvajos aktos noteiktajiem pirotehnisko izstrādājumu lietošanas ierobežojumiem.

Izvilkumi no Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 

1.pants. Likumā lietotie termini

7 ) pirotehniskais izstrādājums — izstrādājums, kas satur sprādzienbīstamas vielas vai sprādzienbīstamus vielu maisījumus un paredzēts karstuma, gaismas, skaņas, gāzes, dūmu vai šādu efektu kombinācijas radīšanai ar pašpietiekamu eksotermisku ķīmisku reakciju;

4.pants. Pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija un atbilstības novērtēšana

(2) Pirotehniskos izstrādājumus atkarībā no propelenta satura, drošības attālumiem, trokšņa līmeņa un citiem darbības raksturlielumiem un īpašībām iedala šādi:

1) uguņošanas ierīces:

  1. a) 1.klase — ļoti zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai norobežotās telpās, tajā skaitā uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai dzīvojamo ēku iekšpusē,
  2. b) 2.klase — zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām norobežotās teritorijās,

12.pants. Pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas un realizācijas nosacījumi

(3) 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces, T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 klases pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst pārdot vai citādi darīt pieejamus personām, kas nav sasniegušas šī likuma 15.pantā noteikto vecumu

15.pants. Fizisko personu tiesības iegādāties, glabāt un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) 1.klases uguņošanas ierīces ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu.

(2) 2. un 3.klases uguņošanas ierīces, T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 klases pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

 17.pants. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegumi un ierobežojumi

(1) Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

(3) Persona, kas izmanto uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, nodrošina:

1) cilvēku, dzīvnieku, transportlīdzekļu, citu personu mantas, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu priekšmetu neatrašanos apdraudētajā zonā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā un pēc to izmantošanas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies;

(4) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

1) citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;

2) citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;

3) telpās, izņemot 1.klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;

9) uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;

11) daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes

 

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR PIROTEHNISKO IZSTRĀDĀJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU:

181.pants. Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšana 

(3) DAĻA. Par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma aprites noteikumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.