Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stājies spēkā jauns, līdz šim nebijis likums – Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.

Šajā likumā noteikta administratīvā atbildība par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā.

Šā likuma izpratnē publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopīgo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi.

10. pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā vai atrašanās publiskā vietā reibuma stāvoklī.

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Ņemot vērā to, ka viena naudas vienība ir 5 EUR, tad naudas sods par iepriekš minēto pārkāpumu var būt līdz 350 EUR.