Mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā

Normatīvo aktu prasības mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā

Biežāk konstatētie mājdzīvnieku īpašnieku pārkāpumi (informācija atjaunota 2020.gada 24.augustā) :

 • Suņu patvarīga izkļūšana no īpašumu teritorijas
 • Citu mājdzīvnieku un cilvēku apdraudēšanas atrodoties ārpus īpašuma teritorijas
 • Mājdzīvnieku izmitināšana vietās, kur tie traucē apkārtējos iedzīvotājus un rada netīrību
 • Suņu vešana pastaigā bez pavadas
 • Mājdzīvnieku nevakcinēšana pret trakumsērgu
 • Suņu neapzīmēšana ar mikroshēmu un nereģistrēšana datu bāzē

Auces novada Saistošie noteikumu Nr.26 būtiskās prasības, kuru neievērošana ietekmē apkārtējos iedzīvotājus

 • Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos bez mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma apsaimniekotāja rakstveida atļaujas var izteikt brīdinājumu vai arī fiziskām personām uzlikt naudas sodu līdz 150 EUR.
 • Par mājdzīvnieku turēšanu vietās, kur tie traucē blakus māju iedzīvotājus ar smaku, netīrību un troksni naktī, vai arī bojā vides ainavu – var izteikt brīdinājumu vai arī fiziskām personām uzlikt naudas sodu līdz 150,00 EUR
 • Par LR normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību neievērošanu – var izteikt brīdinājumu vai arī fiziskām personām uzlikt naudas sodu līdz 150,00 EUR

Citu dzīvnieku aizsardzības normatīvo aktu prasības

Dzīvnieka īpašniekam ir šādi pienākumi:

 • rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;
 • rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;
 • nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus;
 • nodrošināt dzīvnieka turēšanas apstākļu, aprīkojuma, barības un ūdens atbilstību tā fizioloģiskajām vajadzībām,
 • ne vēlāk kā no triju mēnešu vecuma un turpmāk vienu reizi gadā nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku vakcināciju pret trakumsērgu un saņemt Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību;
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā suni apzīmēt ar mikroshēmu un to reģistrēt datubāzē;
 • apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus;

Prasības suņu turēšanai:

 • Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas (turpmāk – norobežota teritorija), novēršot iespēju sunim izkļūt no tās;
 • Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem.
 • Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā;
 • Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
 • Suņa īpašnieks vai turētājs sabiedriskās vietās var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja suns ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja tas netraucē personu un transportlīdzekļu kustību un neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.
 • Ārpus pilsētām un ciemiem viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
 • Ārpus pilsētām un ciemiem ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Ja suni pastāvīgi tur piesietu ārpus telpām, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina sunim:

 • pilnvērtīgu ēdināšanu ne retāk kā reizi dienā;
 • vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni;
 • vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu ne retāk kā reizi diennaktī;
 • suņa augumam atbilstošu būdu vai mītni, kur patverties nelabvēlīgos laika apstākļos un kur ir
 • pakaiši vai cits silts grīdas segums;
 • tīrību suņa būdā vai mītnē un laukumā, kur suns uzturas;

Normatīvie akti: