Pavasarīgs atgādinājums ēku un zemju īpašniekiem

Aizvadītā ziema bija bez biezas sniega segas, tādēļ šogad neierasti agri īpašumu teritorijās kļūst redzami sadzīves atkritumi un citi nesmukumi, kuri krājušies aizvadītā gada laikā un vairs neslēpj ne sniegs, ne arī koku lapas un zāle.

Aicinu negaidīt tradicionālo pavasara talkas laiku, bet sākt savu īpašumu sakopšanu jau tagad. Tādēļ atgādinu dažas Auces novada Saistošo noteikumu Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”  prasības:

  • Nekustamā īpašuma teritorijā nepieļaut būvgružu un atkritumu uzkrāšanos
  • Garāžu īpašniekiem jānodrošina garāžai piegulošās teritorijas un piebrauktuves sakopšanu
  • Aizliegts izgāzt atkritumus citām personām piederošās vai apsaimniekojamās teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu savākšanai vai glabāšanai
  • Īpašniekiem vai apsaimniekotājiem jānodrošina īpašuma žogu un vārtu remontēšanu vai neapmierināšā tehniskā stāvoklī esošu žogu un vārtu atjaunošanu vai nojaukšanu
  • Nepdzīvotām vai saimnieciskā darbībā neizmantotām ēkām jānoslēdz (jāaizmūrē, jāaiznaglo) logus un durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos, kā arī jānodrošina, lai publiskajā ārtelpā nenokristu atsevišķi būvelementi
  • Ja būve ir daļēji vai pilnīgi sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, būve jānojauc Vispārējos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā

Par minēto Saistošo noteikumu Nr.28 neievērošanu fiziskām personām var uzlikt naudas sodu līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz pat 1400 euro.

Savukārt, lai neradītu bīstamu situāciju gan sev, gan apkārtējiem, atgādinu, ka aizliegta kūlas dedzināšana.

Par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 700 euro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 15 diennaktīm (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturtā daļa).

Par zemes apsaimniekošanas prasību neizpildīšanu (zāles nepļaušanu), kā rezultātā veidojas kūla – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 700 euro, bet juridiskām personām līdz 2900 euro (LAPK 51.panta otrā daļa).