Svarīga informācija pasākumu organizatoriem

Izvilkumi no normatīvajiem aktiem, kurus jāievēro pasākumu organizatoriem

 

Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Pasākuma organizatoram ir tiesības izstrādāt noteikumus, kas attiecas uz publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku apģērbu, vecumu, līdzi ņemamiem priekšmetiem un kārtību, kas jāievēro tā apmeklētājiem un dalībniekiem, ierodoties uz pasākumu un tā norises laikā.

Pasākumu organizatoram ir pienākums:

 • nodrošināt, lai publiska pasākuma norises vieta būtu norobežota un iekārtota atbilstoši sabiedriskās kārtības un drošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām;
 • nodrošināt par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgās personas, par tehnisko drošību atbildīgās personas un kārtības uzturētāju piedalīšanos attiecīgajā pasākumā;
 • informēt publiska pasākuma apmeklētājus un dalībniekus par noteikumiem, kas jāievēro,
 • ierodoties uz šo pasākumu un tā laikā;
 • nodrošināt, lai šajā pasākumā tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo uzturēšanos sabiedriskā vietā nakts laikā;

 

Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona — rīcībspējīga fiziskā persona, kura uzņēmusies atbildību par sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu publiskā pasākumā un no šā pasākuma sākuma līdz beigām atrodas tā norises vietā;

Atbildīgā personas tiesības un pienākumi:

 • pieprasīt, lai publiska pasākuma apmeklētāji un dalībnieki ievēro sabiedrisko kārtību;
 • organizēt kontroli, lai nodrošinātu to, ka attiecīgajā pasākumā netiek ienesti priekšmeti, kurus varētu izmantot vardarbīgai rīcībai, psihotropas, narkotiskas vielas un citas pasākuma organizatora noteiktas lietas;

 

Kārtības uzturētāji:

 • Valsts policija vai pašvaldības policija, Zemessardze, kā arī juridiskā persona, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru pasākuma organizators ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības prasību izpildi pasākuma laikā,
 • vai pasākuma organizatora norīkotas personas, kas publiska pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Kārtības uzturētāju tiesības:

 • aizliegt piedalīties attiecīgajā pasākumā personām, kuras neievēro šā likumu prasības un pasākuma organizatora noteikumus;
 • pieprasīt, lai attiecīgā pasākuma apmeklētāji un dalībnieki ievēro sabiedrisko kārtību, pasākuma organizatora noteikumus un drošības prasības;
 • izraidīt no attiecīgā pasākuma personas, kuras ir cilvēka cieņu aizskarošā reibuma stāvoklī;
 • jānēsā pazīšanas zīmi redzamā vietā, ja kārtības uzturētāji – apsardzes darbinieki un personas, kuras kārtības uzturēšanai norīkojis pasākuma organizators, savus pienākumus veic bez formas tērpa;

Smēķēšanas ierobežojumi pasākumu laikā

 •  Aizliegts smēķēt sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai; 
 • Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “Smēķēt aizliegts” (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “Atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē. 
 • Vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta un ugunsdrošības noteikumu prasībām atbilstoši aprīkota teritorija ārpus ēkām brīvā dabā, telpa vai telpas daļa, kas aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu, vai telpas daļa vasaras (āra) kafejnīcā.

 

Normatīvie akti

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

Likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”