Par Pašvaldības policiju

Pašvaldības policijas kompetence

dacia-policijaPašvaldības policija ir Auces novada domes izveidota sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Auces novada administratīvajā teritorijā, ir tieši pakļauta Auces novada domei, finansēta no Auces novada pašvaldības līdzekļiem un sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām.

Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi un rīkojumi, Auces novada domes pieņemtie lēmumi un citi normatīvie akti.

Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu preventīvos pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu, dabas un tās bagātību aizsargāšanu, Auces novada iedzīvotāju, pašvaldības, uzņēmumu un organizāciju interešu aizstāvēšanu.

Saziņai elektroniski var izmantot šādu e-pastu: policija@auce.lv 

Pašvaldības policijas pienākumi

Kontrolēt Auces novada domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi; uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo tiesību aktu normu pārkāpšanu.

Novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts policiju.

Veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, nepieciešamības gadījumos sadarbojoties ar Auces novada domi vai ar citām attiecīgām kompetentām valsts un pašvaldības institūcijām.

 

Pašvaldības policijas tiesības

Prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumus vai citu prettiesisku rīcību, kā arī Pašvaldības policijas darbinieka prasījuma neizpildes gadījumā, pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus.

Pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Pašvaldības policijai.

Izsaukt uz Pašvaldības policijas iecirkni vai dienesta telpām personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir Pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt viņu piespiedu atvešanu.

Sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem: likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt Pašvaldības policijas vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt par pārkāpumiem sastādītos protokolus izskatīšanai pēc piekritības.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*